Regulamin

Regulamin korzystania z zajęć w Studio Formy Synergia

 

 1. Każdy powinien zapoznać się z regulaminem (dostępnym w recepcji Studio lub na stronie www.studioformy-synergia.pl)
 2. Studio Formy Synergia świadczy usługi w zakresie zajęć na sali (aerobik, spinning), w wodzie oraz w terenie (nordic walking).
 3. Podstawą do korzystania z zajęć jest posiadanie karnetu lub wykupienie pojedynczego wejścia na zajęcia fitness.
 4. Karnet należy wykorzystać w ramach jego ważności.
 5. Karnety są imienne, przypisane do określonej osoby.
 6. Na zajęcia obowiązują zapisy na listach zapisów umieszczonych na terenie klubu. Zapisów można dokonywać osobiście lub telefonicznie, a także drogą e-mail.
 7. Osoby posiadające wykupiony karnet i wpisane na listę zapisów mają pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach.
  Przy wykupieniu karnetu pobierana jest od Klienta, dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu, kaucja zwrotna w wysokości 10zł;
 8. W przypadku gdy Klient nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji do 5 godzin przed rozpoczęciem zajęć, kaucja nie podlega zwrotowi.
 9. Posiadacze karty Multisport, Fit Profit, Ok System, Fit Flex mogą korzystać na terenie klubu z programu:
  nordic walking, fitness na sali, fitness w wodzie, spinning. W/w osoby podczas każdej wizyty zobowiązane są do okazywania dowodu osobistego oraz wpisywania się, w obecności pracownika SF Synergia, na listę rejestracji dostępną w recepcji.
 10. Osoby korzystające z zajęć oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 11. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą korzystać z zajęć za wiedzą i pisemną zgodą opiekunów.
 12. Osoba uczestnicząca w zajęciach na sali zobowiązana jest ćwiczyć w stroju sportowym wygodnym i zapewniającym bezpieczeństwo.
 13. Osoba uczestnicząca na zajęciach w wodzie zobowiązana jest ćwiczyć w stroju kąpielowym.
 14. Osoby ćwiczące w wodzie zobowiązane są do przestrzegania regulaminu korzystania z basenu, a w szczególności do przemycia ciała ciepłą wodą z mydłem przed wejściem na basen oraz odpowiedniego zakrycia lub upięcia włosów.
 15. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na zajęcia osobom nie posiadającym odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
  Studio Formy Synergia zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku uczestnictwa mniej niż trzech osób.
 16. Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług SF Synergia, a następnie zostawić go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 25zł.
 17. Osoba uczestnicząca w zajęciach pobiera w recepcji odpowiedni bilet, który przekazuje instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć.
 18. Studio Formy Synergia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz innych miejscach na terenie klubu.
 19. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących.
 20. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia SF Synergi.
 21. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik SF Synergia.
 22. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu lub hotelu oraz wszelkie świadome działanie na ich szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.
 23. Wnosząc opłatę za zajęcia w Studio Formy Synergia, uczestnik deklaruje, że zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i zgadza się z warunkami w nim zawartymi. Opłata wstępu do klubu uiszczana jest z góry, przed wydaniem karty klubowej. Opłata nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Klubu. Opłata nie podlega zwrotowi także w przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, pozbawienia członkostwa w klubie z uwagi na ciężkie naruszenie postanowień regulaminu.